Emin Dede (1883-1945)

 

Neyzen Emin Yazıcı (Neyzen Hafız Hattat Hacı Mehmed Emin Dede) 

Türk bestekar, neyzen ve hattatı, İstanbul’da Tophane’de Def-terdar Yokuşu’nda Türkgücü Sokağı’nda 48 sayılı evde doğdu. Eski Ali Paşa’da Hırka-i Saadet (şerif) Camii hatibi Hafız Eyyub Sabri Efendi’nin oğludur. Tophane’de Sirkeci mekteb-i ibtidaisini (ilkokul),Tophane’de Feyziyye Rüşdiyyesini (ortaokul), Vefa idadisini (lise) bitirdi.2.yıla kadar Mekteb-i Hukuuk-i Şahane’ye ve Süleymaniye Medresesinde Hoca Nuri Efendi’nin derslerine devam etti. İkisini de bitiremedi.1902’de Posta ve Telgraf nezareti mektubi kalemine (özel kalem) katib yardımcısı,1908’de 6 altın maaşla müsevvid oldu.1914’te Bursalı Raşid Efendi’nin (1849-1926)yerine Harbiyye nezareti Erkan-ı Harbiyye Çukurcumalı Kadri Efendi’den ağabeyi ile beraber,sülüs ve nesih öğrendi.Aziz Dede’den ney öğrenerek Galata Mevlevi-hanesi neyzenleri arasına katıldı.Neyini Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede ve Aziz Dedenin yrine Galata neyzenbaşısı olan Hakkı Dede’den (ölm.1918)meşk ederek ilerletti.Rauf Yekta Bey’den Hamparsum ve Şevket Gavsi Bey’den Batı notaları ile nazariyat,Galata kudümzenbaşısı Raif Dede’den ayinler,Hobcu-zade Ahmed Efendi ile kardeşi Hobcu-zade Şeyh Rıza Efendi’den Miraciyye ve ilahiler,Hafız Haşim Efendi ile Ahmed Irsoy’dan da birer ayin (Rast ve Suznak) öğrendi.Dindışı musikiyi,Hafız İshak Efendi-zade Sadık Bey’den meşk etti.Bolahenk Nuri Bey’den de dindışı parçalar öğrendi.Neyzenbaşılığa yükselince kendisine –çile çıkarmadığı halde 'DEDE'ünvanı 

verildi.1925’e kadar Galata Mevlevi-hanesi neyzenbaşılığında,ilaveten Üsküdar Mevlevi-hanesi 

neyzenbaşılığında bulundu.Sami Efendi ve ağabeyinden hattını ilerletti.Hayli zaman vücudunun bir tarafı felçli yattı.Eyüb kabristanına gömüldü.Eski büyük hattatların yazılarını taklid etmekte de mahirdi.Ney talebesi arasında Halil Dikmen,Halil Can,Hakkı Süha Gezgin,CaferBey,Bahriyeli İbrahim Bey vardır.Neyzenin kendisine ait yirmiye yakın Saz ve Sözlü eseri vardır.

 

Türk Musikisi Ans.Yılmaz Öztuna,c:2 Sayfa :494

Emin Dede